pytania

Co warto wiedzieć o serwisie?

Częstotliwość przeprowadzania przeglądów i konserwacji urządzeń – normy prawne

Bramy garażowe i przemysłowe

Częstotliwość przeprowadzania przeglądów uzależniona jest od intensywności eksploatacji danego urządzenia oraz od warunków w jakich urządzenia funkcjonuje.

  • dla urządzeń o niskiej intensywności eksploatacji (np. dla bram w posiadłościach prywatnych) zalecane przeglądy i konserwacje minimum raz do roku
  • dla urządzeń o zwiększonej intensywności eksploatacji (np. dla bram przemysłowych w zakładach produkcyjnych, magazynach, bram wjazdowych we wspólnotach, szlabanach wjazdowych) lub urządzeń pracujących w trudnych warunkach (np. w dużym zapyleniu, wilgoci, ujemnych temperaturach) zalecane przeglądy i konserwacje co pół roku lub co kwartał

Urządzenia przeciwpożarowe

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563, Rozdział 1 ?Przepisy ogólne? § 3, pkt.3): ?Urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku?.

Urządzenia transportu bliskiego (UTB)

Do urządzeń tych należą m.in. podesty nożycowe. Przed rozpoczęciem eksploatacji powinny one być zgłoszone do jednostki dozoru technicznego w celu wykonania badania technicznego oraz rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu).

Dokładne określenie częstotliwości i sposobu przeprowadzania przeglądów i konserwacji urządzeń są zawsze zawarte w dokumentacji technicznej każdego urządzenia lub karcie gwarancyjnej.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ !!!

Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia tzn. niezgodne z instrukcją użytkowania, niewłaściwa konserwacja, samodzielne naprawy i przeróbki powodują utratę gwarancji Producenta, dlatego też w okresie trwania gwarancji wszelkie naprawy powinna wykonywać uprawniona do tego firma serwisująca.

Korzyści z przeprowadzania regularnych przeglądów i konserwacji

Każdy użytkownik bramy, automatu, szlabanu lub innego urządzenia powinien zdawać sobie sprawę  z tego, że okresowe przeglądy i konserwacje:

  • zwiększają bezpieczeństwo podczas użytkowania
  • zapewniają sprawność urządzeń oraz ich ciągłe utrzymanie w ruchu
  • znacznie przedłużają żywotność produktów
  • przyczyniają się do zmniejszenia awaryjności urządzeń, a co za tym idzie do ograniczenia kosztów ewentualnych napraw ?Lepiej zapobiegać, niż leczyć?.